LUẬT

XÂY DỰNG

Số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014

HỎI ĐÁP

Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng

Loại và cấp công trình xây dựng

Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng

Các hành vi bị nghiêm cấm

Quy hoạch xây dựng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng

Các cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

Quy hoạch chung xây dựng xã

Đối tượng, cấp độ và trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng nông thôn

Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Điều kiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Các loại điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Trình tự điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng

Công bố công khai quy hoạch xây dựng

Trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng

Cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa

Giới thiệu địa điểm xây dựng

Giấy phép quy hoạch xây dựng

Phân loại dự án đầu tư xây dựng

Trình tự đầu tư xây dựng

Lập dự án đầu tư xây dựng

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

TTHC

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng

Cấp lại giấy phép xây dựng

Thu hồi, hủy giấy phép xây dựng

MẪU BIỂU

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

DỊCH VỤ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng

Cấp lại giấy phép xây dựng

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

Thông tư 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại việt nam

Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn việc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

LIÊN QUAN

Thành lập công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn