LUẬT

GIÁO DỤC

Số: 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019

HỎI ĐÁP

Mục tiêu giáo dục

Tính chất, nguyên lý giáo dục

Phát triển giáo dục

Hệ thống giáo dục quốc dân

Hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục

Liên thông trong giáo dục

Ngôn ngữ, chữ viết dùng trong cơ sở giáo dục

Văn bằng, chứng chỉ

Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân

Phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc

Giáo dục hòa nhập

Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục

Các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục

Không truyền bá tôn giáo trong cơ sở giáo dục

Hoạt động khoa học và công nghệ

Mục tiêu của giáo dục thường xuyên

Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên

Cơ sở giáo dục thường xuyên

Chương trình, hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên

TTHC

Thẩm quyền, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập;

Thẩm quyền thủ tục cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục;

Thẩm quyền thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường

MẪU BIỂU

Điều lệ tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục

Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục

DỊCH VỤ

Thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập;

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục;

Thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017

Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 06/07/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

LIÊN QUAN

Thành lập công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn