Tìm kiếm

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận?

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự đối với văn bản, giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận trước khi được công nhận và sử dụng tại Việt Nam ?

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Hồng Kông lập, cấp hoặc xác nhận?

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự đối với văn bản, giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Hồng Kông lập, cấp hoặc xác nhận trước khi được công nhận và sử dụng tại Việt Nam?

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Thuỵ Sĩ lập, cấp hoặc xác nhận?

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự đối với văn bản, giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Thuỵ Sĩ lập, cấp hoặc xác nhận trước khi được công nhận và sử dụng tại Việt Nam?

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Australia lập, cấp hoặc xác nhận?

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự đối với văn bản, giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Australia lập, cấp hoặc xác nhận trước khi được công nhận và sử dụng tại Việt Nam?

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Anh lập, cấp hoặc xác nhận?

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự đối với văn bản, giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Anh lập, cấp hoặc xác nhận trước khi được công nhận và sử dụng tại Việt Nam?

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Singapore lập, cấp hoặc xác nhận?

Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự đối với văn bản, giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Singapore lập, cấp hoặc xác nhận trước khi được công nhận và sử dụng tại Việt Nam?

Thay đổi họ cho con đẻ dưới 14 tuổi ?

Thủ tục đăng ký thay đổi họ cho con đẻ dưới 14 tuổi từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ theo thoả thuận, đồng ý của cha, mẹ và con trên 9 tuổi ?

Thay đổi họ cho con đẻ từ đủ 14 tuổi trở lên ?

Thủ tục đăng ký thay đổi họ cho con đẻ từ đủ 14 tuổi trở lên từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ theo thoả thuận, đồng ý của cha, mẹ và con ?

Thay đổi họ của vợ theo họ của chồng người Anh ?

Thủ tục đăng ký thay đổi họ của vợ (người Việt Nam) theo họ của chồng (người Anh hoặc quốc gia khác) trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại cơ quan chức năng ở Việt Nam, để phù hợp với pháp luật của nước mà chồng người nước ngoài (người Anh hoặc quốc gia khác) là công dân ?

Thay đổi họ của vợ theo họ của chồng người Mỹ ?

Thủ tục đăng ký thay đổi họ của vợ (người Việt Nam) theo họ của chồng (người Mỹ hoặc quốc gia khác) trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại cơ quan chức năng ở Việt Nam, để phù hợp với pháp luật của nước mà chồng người nước ngoài (người Mỹ hoặc quốc gia khác) là công dân ?

Thay đổi họ của vợ theo họ của chồng người Ấn Độ ?

Thủ tục đăng ký thay đổi họ của vợ (người Việt Nam) theo họ của chồng (người Ấn Độ hoặc quốc gia khác) trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại cơ quan chức năng ở Việt Nam, để phù hợp với pháp luật của nước mà chồng người nước ngoài (người Ấn Độ hoặc quốc gia khác) là công dân ?

Luật Kế toán

Tư vấn Luật Kế toán, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kế toán ?

Luật Xây dựng

Tư vấn Luật Xây dựng, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng ?

Luật Kinh doanh bất động sản

Tư vấn Luật Kinh doanh bất động sản, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản ?

Luật nuôi con nuôi

Tư vấn Luật nuôi con nuôi, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật nuôi con nuôi ?

Luật Công chứng

Tư vấn Luật Công chứng, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Công chứng ?

Luật Hôn nhân và gia đình

Tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình ?

Luật Hộ tịch

Tư vấn Luật Hộ tịch, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hộ tịch ?