Tìm kiếm

Mục lục Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Mục lục Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Mục lục Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018

Mục lục Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Mục lục Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017

Mục lục Luật số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Mục lục Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020

Mục lục Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020

Mục lục Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021

Mục lục Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế và bãi bỏ các văn bản sau: Khoản 2 Điều 34 Nghị định này.

Mục lục Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021

Mục lục Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021, có hiệu lực từ ngày ký, các Nghị định, quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành: Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/112015; Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020; Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015; Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007; Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Điều 2 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

Mục lục Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

Mục lục Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

Mục lục Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019

Mục lục Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Pháp lệnh Về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Mục lục Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010

Mục lục Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07 /2011. Luật thanh tra số 22/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Mục lục Văn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự số 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014

Mục lục Văn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự số 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2009. Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Mục lục Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 16/12/2018

Mục lục Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 16/12/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Mục lục Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019

Mục lục Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Giấy tờ xuất nhập cảnh đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ xuất nhập cảnh.

Mục lục Luật Cán bộ, công chức số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019

Mục lục Luật Cán bộ, công chức số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28/04/2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/04/2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Mục lục Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Mục lục Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Mục lục Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Mục lục Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012. Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Mục lục Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012

Mục lục Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007. Pháp lệnh luật sư năm 2001 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Mục lục Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Mục lục Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Tiếp theo 1! Mục lục Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07 /2016. Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.