LUẬT

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Số: 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014

HỎI ĐÁP

Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh

Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

Các hành vi bị cấm

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản

Thanh toán trong giao dịch bất động sản

Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng

Nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng

Quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng

Nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng

Nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng

Nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng

Nguyên tắc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

TTHC

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

MẪU BIỂU

Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

DỊCH VỤ

Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

LIÊN QUAN

Thành lập công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn