LUẬT

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Số: 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014

HỎI ĐÁP

Điều kiện kết hôn

Đăng ký kết hôn

Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Xử lý việc kết hôn trái pháp luật

Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng

Bảo vệ quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng

Tình nghĩa vợ chồng

Lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng

Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng

Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng

Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng

Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh

Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng

Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng

Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung

Tài sản chung được đưa vào kinh doanh

Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản riêng của vợ, chồng

Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng

Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

TTHC

Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn

Hòa giải tại Tòa án

Thuận tình ly hôn

Ly hôn theo yêu cầu của một bên

Thời điểm chấm dứt hôn nhân và trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn

Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ly hôn có yếu tố nước ngoài

MẪU BIỂU

Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Đơn yêu cầu ly hôn

DỊCH VỤ

Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ly hôn có yếu tố nước ngoài

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

LIÊN QUAN

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/06/2010

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn