MỤC LỤC

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan

Điều 5. Chính sách về đầu tư kinh doanh

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

- Điều này được quy định chi tiết và hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

- Khoản 8 Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 12, 13 và Điều 14 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư kinh doanh

Điều 9. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 15, 16, 17 và Điều 18 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Chương II

BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

Điều 10. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

Điều 11. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

- Chính phủ quy định chi tiết khoản này;

Điều 12. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Điều 14. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

Chương III

ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

Điều 17. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Điều 18. Hình thức hỗ trợ đầu tư

Điều 19. Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Điều 20. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

- Điều này, được quy định chi tiết tại Khoản 6 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Chương IV

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Mục 1. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Điều 21. Hình thức đầu tư

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 63, 64 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Điều 25. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 65, 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 27. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Điều 28. Nội dung hợp đồng BCC

Mục 2. CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 29. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 30. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

Điều 31. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 33. Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 34. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

- Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước;

Điều 35. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 32 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 36. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Mục 3. THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Điều 37. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều 38. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 34, 35 và Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 39. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều 40. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư

- Điều này, được quy định chi tiết tại Mục 4 Chương IV Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Mục 4. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Điều 42. Nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư

Điều 43. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 25, 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 44. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 45. Xác định giá trị vốn đầu tư; giám định giá trị vốn đầu tư; giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 28 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 46. Chuyển nhượng dự án đầu tư

Điều 47. Ngừng hoạt động của dự án đầu tư 

- Điều này được hướng dẫn tại Điều 56 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

- Điều này, được quy định chi tiết tại Điều 57, 58, 59 và Điều 60 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 49. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Điều 50. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Chương V

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 51. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Điều 52. Hình thức đầu tư ra nước ngoài

- Khoản 2 Điều này, được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 53. Ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài

Điều 54. Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Điều 55. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài

Mục 2. THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Điều 56. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Điều 57. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

- Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài của Hội đồng thẩm định nhà nước;

Điều 58. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ

Điều 59. Quyết định đầu tư ra nước ngoài

Mục 3. THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Điều 60. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Điều 61. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 

- Điều này, được quy định chi tiết tại Mục 2, 3 Chương VI Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Điều 62. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Điều 63. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Điều 64. Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mục 4. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 65. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Điều 66. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Điều 67. Sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài

Điều 68. Chuyển lợi nhuận về nước

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

Điều 69. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư

Điều 70. Giám sát, đánh giá đầu tư

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này;

Điều 71. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Điều 72. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Điều 73. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Điều 74. Hoạt động xúc tiến đầu tư 

- Điều này, được quy định chi tiết tại Chương VII Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 75. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh

Điều 76. Điều khoản thi hành 

Điều 77. Quy định chuyển tiếp 

- Điều này, được quy định chi tiết tại Mục 2 Chương IX Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;