MỤC LỤC

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc phát triển du lịch

Điều 5. Chính sách phát triển du lịch

Điều 6. Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch

Điều 7. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về du lịch

Điều 8. Bảo vệ môi trường du lịch

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch

Chương II

KHÁCH DU LỊCH

Điều 10. Các loại khách du lịch

Điều 11. Quyền của khách du lịch

Điều 12. Nghĩa vụ của khách du lịch

Điều 13. Bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Điều 14. Giải quyết kiến nghị của khách du lịch

Chương III

TÀI NGUYÊN DU LỊCH, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ QUY HOẠCH VỀ DU LỊCH

Mục 1. TÀI NGUYÊN DU LỊCH

Điều 15. Các loại tài nguyên du lịch

Điều 16. Điều tra tài nguyên du lịch

Điều 17. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch

Mục 2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH

Điều 18. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

Điều 19. Phát triển du lịch cộng đồng

Mục 3. QUY HOẠCH VỀ DU LỊCH

Điều 20. Nguyên tắc lập quy hoạch về du lịch

Điều 21. Nội dung quy hoạch về du lịch

Điều 22. Lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về du lịch

Chương IV

ĐIỂM DU LỊCH, KHU DU LỊCH

Điều 23. Điều kiện công nhận điểm du lịch

Điều 24. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận điểm du lịch

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch

Điều 26. Điều kiện công nhận khu du lịch

Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Điều 28. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia

Điều 29. Quản lý khu du lịch

Chương V

KINH DOANH DU LỊCH

Mục 1. DỊCH VỤ LỮ HÀNH

Điều 30. Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 31. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 32. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Điều 34. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 35. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 36. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 38. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 39. Hợp đồng lữ hành

Điều 40. Kinh doanh đại lý lữ hành

Điều 41. Hợp đồng đại lý lữ hành

Điều 42. Trách nhiệm của bên giao đại lý lữ hành

Điều 43. Trách nhiệm của đại lý lữ hành

Điều 44. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Mục 2. VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH

Điều 45. Kinh doanh vận tải khách du lịch

Điều 46. Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch

Mục 3. LƯU TRÚ DU LỊCH

Điều 48. Các loại cơ sở lưu trú du lịch

Điều 49. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

Điều 50. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Điều 51. Công bố, kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch

Điều 52. Thu hồi quyết định công nhận hạng, thay đổi hạng cơ sở lưu trú du lịch

Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

Mục 4. DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC

Điều 54. Các loại dịch vụ du lịch khác

Điều 55. Phát triển các loại dịch vụ du lịch khác

Điều 56. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Chương VI

HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Điều 58. Hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều 59. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều 60. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Điều 61. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Điều 62. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều 63. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều 64. Thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch

Điều 66. Trách nhiệm quản lý hướng dẫn viên du lịch

Chương VII

XÚC TIẾN DU LỊCH, QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Mục 1. XÚC TIẾN DU LỊCH

Điều 67. Nội dung xúc tiến du lịch

Điều 68. Hoạt động xúc tiến du lịch

Điều 69. Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Mục 2. QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Điều 70. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Điều 71. Mục đích của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Điều 72. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Chương VIII

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

Điều 73. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Chính phủ

Điều 74. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Điều 75. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Ủy ban nhân dân các cấp

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 76. Sửa đổi, bổ sung Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Điều 77. Hiệu lực thi hành 

Điều 78. Quy định chuyển tiếp