MỤC LỤC

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Sở hữu đất đai

Điều 5. Người sử dụng đất

Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

Điều 7. Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất

Điều 8. Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý

Điều 9. Khuyến khích đầu tư vào đất đai

Điều 10. Phân loại đất

Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất

Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

Chương 2.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

MỤC 1. QUYỀN CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Điều 13. Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai

Điều 14. Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất

Điều 15. Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất

Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

Điều 17. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất

Điều 18. Nhà nước quyết định giá đất

Điều 19. Nhà nước quyết định chính sách tài chính về đất đai

Điều 20. Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Điều 21. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Điều 22. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai

Điều 23. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai

Điều 24. Cơ quan quản lý đất đai

Điều 25. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn

Điều 26. Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất

Điều 27. Trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Điều 28. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai

Chương 3.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

MỤC 1. ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Điều 29. Địa giới hành chính

Điều 30. Bản đồ hành chính

MỤC 2. ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 31. Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính

- Khoản 3 Điều này, được quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;

Điều 32. Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai

Điều 33. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

Điều 34. Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Chương 4.

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 35. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 36. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 37. Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 38. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

Điều 39. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Điều 40. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Điều 41. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Điều 42. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 43. Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 44. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 45. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 46. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 47. Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 48. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 50. Báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 51. Giải quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi Luật này có hiệu lực thi hành

Chương 5.

GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 53. Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều 55. Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Điều 56. Cho thuê đất

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 58. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 60. Xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành

Chương 6.

THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

MỤC 1. THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT

Điều 61. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Điều 63. Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

Điều 67. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Điều 68. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi

Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Điều 70. Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

Điều 71. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Điều 72. Trưng dụng đất

Điều 73. Sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh

MỤC 2. BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

- Điều này được quy định chi tiết tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014;

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Điều 78. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo

Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

- Điều này được quy định chi tiết tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014;

Điều 80. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân

- Điều này được quy định chi tiết tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014;

Điều 81. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

- Điều này được quy định chi tiết tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014;

Điều 84. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 85. Lập và thực hiện dự án tái định cư

Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

Điều 87. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đặc biệt

MỤC 3. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

Điều 91. Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

Điều 93. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Điều 94. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn

Chương 7.

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

MỤC 1. ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Điều này được quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014;

Điều 96. Hồ sơ địa chính

- Khoản 2 Điều này, được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;

MỤC 2. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 97. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Điều 102. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất

Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

Điều 104. Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất

Điều 105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

Chương 8.

TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI, GIÁ ĐẤT VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

MỤC 1. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 107. Các khoản thu tài chính từ đất đai

- Điều này được quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014;

Điều 108. Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Điều 109. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất

Điều 110. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Điều 111. Quỹ phát triển đất

MỤC 2. GIÁ ĐẤT

Điều 112. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất

- Điều này được quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

Điều 113. Khung giá đất

Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

Điều 115. Tư vấn xác định giá đất

Điều 116. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất

MỤC 3. ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 117. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Điều 118. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

Điều 119. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Chương 9.

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Điều 120. Hệ thống thông tin đất đai

Điều 121. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Điều 122. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Điều 123. Dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai

Điều 124. Trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Chương 10.

CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT

MỤC 1. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài

Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

Điều 127. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 128. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

MỤC 2. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Điều 129. Hạn mức giao đất nông nghiệp

Điều 130. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Điều 131. Đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng

Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Điều 133. Đất nông nghiệp do tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng

Điều 134. Đất trồng lúa

- Điều này được quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015;

Điều 135. Đất rừng sản xuất

Điều 136. Đất rừng phòng hộ

Điều 137. Đất rừng đặc dụng

Điều 138. Đất làm muối

Điều 139. Đất có mặt nước nội địa

Điều 140. Đất có mặt nước ven biển

Điều 141. Đất bãi bồi ven sông, ven biển

Điều 142. Đất sử dụng cho kinh tế trang trại 

MỤC 3. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Điều 143. Đất ở tại nông thôn

Điều 144. Đất ở tại đô thị

Điều 145. Đất xây dựng khu chung cư

Điều 146. Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn

Điều 147. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Điều 148. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

Điều 149. Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề

Điều 150. Đất sử dụng cho khu công nghệ cao

Điều 151. Đất sử dụng cho khu kinh tế

Điều 152. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Điều 153. Đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Điều 154. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Điều 155. Đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao và dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao

Điều 156. Đất cảng hàng không, sân bay dân dụng

Điều 157. Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

Điều 158. Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Điều 159. Đất cơ sở tôn giáo

Điều 160. Đất tín ngưỡng

Điều 161. Đất xây dựng công trình ngầm

Điều 162. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

Điều 163. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng

MỤC 4. ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

Điều 164. Quản lý đất chưa sử dụng

Điều 165. Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Chương 11.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 166. Quyền chung của người sử dụng đất

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Điều 169. Nhận quyền sử dụng đất

Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

Điều 171. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề

Điều 172. Quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất

MỤC 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 173. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

Điều 176. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 177. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế khi giải thể, phá sản

Điều 178. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được thuê đất để xây dựng công trình ngầm

MỤC 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

Điều 180. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất

Điều 181. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất

MỤC 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỜC NGOÀI CÓ CHỨC NĂNG NGOẠI GIAO, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 182. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Điều 183. Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Điều 184. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp liên doanh sử dụng đất do nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được chuyển đổi từ doanh nghiệp liên doanh

Điều 185. Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Điều 186. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

Điều 187. Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để xây dựng công trình ngầm

MỤC 5. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Điều 189. Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm

Điều 190. Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

Điều 192. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện

Điều 193. Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Điều 194. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

Chương 12.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 195. Các thủ tục hành chính về đất đai

- Điều này được quy định chi tiết tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014;

Điều 196. Công khai thủ tục hành chính về đất đai

Điều 197. Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Chương 13.

GIÁM SÁT, THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

MỤC 1. GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Điều 198. Giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận về việc quản lý và sử dụng đất đai

Điều 199. Giám sát của công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất đai

Điều 200. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai

MỤC 2. THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 201. Thanh tra chuyên ngành đất đai

Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

Điều 203. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

Điều 205. Giải quyết tố cáo về đất đai

Điều 206. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai

Điều 207. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai

Điều 208. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai

Điều 209. Tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính

Chương 14.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 210. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 211. Hiệu lực thi hành

Điều 212. Quy định chi tiết

- Điều này được quy định chi tiết tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014;