LUẬT

ĐẤU THẦU

Số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

HỎI ĐÁP

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Thông tin về đấu thầu

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu

Đồng tiền dự thầu

Bảo đảm dự thầu

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Chi phí trong đấu thầu

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu quốc tế

Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Các trường hợp hủy thầu

Trách nhiệm khi hủy thầu

Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu hạn chế

Chỉ định thầu

Chào hàng cạnh tranh

Mua sắm trực tiếp

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Tham gia thực hiện của cộng đồng

TTHC

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

MẪU BIỂU

Hồ sơ dự thầu

Hồ sơ yêu cầu

Hồ sơ đề xuất

Hồ sơ hợp đồng

DỊCH VỤ

Hồ sơ dự thầu

Hồ sơ yêu cầu

Hồ sơ đề xuất

Hồ sơ hợp đồng

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/09/2021 quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/06/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022

ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

LIÊN QUAN

Thành lập công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn