LUẬT

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Số: 54/2010/QH12 ngày 17/06/2010

HỎI ĐÁP

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Toà án từ chối thụ lý trong trường hợp có thoả thuận trọng tài

Xác định Toà án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài

Thương lượng, hoà giải trong tố tụng trọng tài

Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Ngôn ngữ

Gửi thông báo và trình tự gửi thông báo

Mất quyền phản đối

Luật áp dụng giải quyết tranh chấp

Quản lý nhà nước về Trọng tài

Thoả thuận trọng tài vô hiệu

Tính độc lập của thoả thuận trọng tài

Tiêu chuẩn Trọng tài viên

Hiệp hội trọng tài

Chức năng của Trung tâm trọng tài

Điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Công bố thành lập Trung tâm trọng tài

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài

TTHC

Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo

Thông báo đơn khởi kiện

Đơn kiện lại của bị đơn

Thương lượng trong tố tụng trọng tài

Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp

Hoà giải, công nhận hòa giải thành

Đình chỉ giải quyết tranh chấp

Thi hành phán quyết trọng tài

Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

MẪU BIỂU

Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo

Đơn kiện lại của bị đơn

Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

DỊCH VỤ

Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo

Đơn kiện lại của bị đơn

Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/06/2010

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014  hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

LIÊN QUAN

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn