ĐIỂM TIN

Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

14 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân xã

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân phường

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân huyện

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân quận

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Văn phòng công chứng

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?

Chứng nhận giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh chưa được giới thiệu chính thức

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu có mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh không còn lưu tại cơ quan, tổ chức lập, công chứng, chứng thực ?

Chứng nhận giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh không thể xác định được

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu có mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh không còn lưu tại cơ quan, tổ chức lập, công chứng, chứng thực ?

Chứng nhận các giấy tờ, tài liệu do chính quyền cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận áp dụng đối với các giấy tờ, tài liệu do chính quyền cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận lãnh sự hoặc chứng nhận?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Anh

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận lãnh sự hoặc chứng nhận?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Mỹ

11 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận lãnh sự hoặc chứng nhận?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở nước ngoài

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Singapore

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Singapore?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Nhật Bản

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Nhật Bản?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Mỹ

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Mỹ?

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng ở Canada

10 Jun, 2024// Nhóm: HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ

Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở Canada?