Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 968/CĐ-TTg Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ Hiệu lực từ ngày 16/10/2023
2 Số: 07/VBHN-BTC Nghị định số 07/VBHN-BTC ngày 20/04/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Hiệu lực từ ngày 01/05/2018.
3 Số: 15/2022/TT-BCA Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/04/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 ... Hiệu lực từ ngày 21/05/2022.
4 Số: 12/2022/NĐ-CP Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2022.
5 Số: 01/2022/TT-BTP Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Hiệu lực từ ngày 18/02/2022.
6 Số: 123/2021/NĐ-CP Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
7 Số: 21/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 quy định chi tiết một số điều, khoản sau đây của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022.
8 Số: 21/2021/TT-BTTTT Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 Hiệu lực từ ngày 07/02/2022
9 Số: 103/2021/NĐ-CP Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Hiệu lực từ 01/12/2021 đến 31/05/2022.
10 Số: 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con Hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
11 Số: 80/2021/TT-BTC Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
12 Số: 78/2021/TT-BTC Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022
13 Số: 105/NQ-CP Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/09/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch covid-19 Hiệu lực từ: 19/09/2021
14 Số: 07/2021/TT-BVHTTDL Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/09/2021 quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao. Hiệu lực từ: 01/12/2021
15 Số: 03/2021/TT-BKHĐT Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 04/09/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư Hiệu lực thi hành từ ngày 04/09/2021
16 MAU_GDD_4912_DN_PDF Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021
17 MAU_GDD_4912_DN_WORD Mẫu giấy đi đường mới TP Đà Nẵng Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021
18 Số: 4912/UBND-KGVX Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/07/2021
19 VB-XN-GĐĐ-CV4912 Mẫu văn bản đề nghị xác nhận giấy đi đường Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021
20 MAU-GĐĐ-PDF-COVID19 Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021
21 MAU-GĐĐ-WORD-COVID19 Mẫu giấy đi đường TP Đà Nẵng Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021
22 Số: 06/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021
23 Số: 885/QĐ-BKHĐT Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/06/2021 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực từ: 30/06/2021
24 Số: 05/2021/TT-BTP Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư Hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2021.
25 Phụ lục TT05/2021/TT-BTP Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021 Hiệu lực từ ngày 10/08/2021
26 MQD.PCRT.2021.03.29 Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012;
27 Số: 06/VBHN-BCA Nghị định số 06/VBHN-BCA ngày 11/06/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân Hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016
28 Số: 40/2021/TT-BTC Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Hiệu lực từ ngày 01/08/2021.
29 Số: 59/2021/TT-BCA Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021
30 Số: 04/VBHN-BTNMT Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.