LUẬT

CÔNG CHỨNG

Số: 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014

HỎI ĐÁP

Nguyên tắc hành nghề công chứng

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng

Các hành vi bị nghiêm cấm

Tiêu chuẩn công chứng viên

Đào tạo nghề công chứng

Miễn đào tạo nghề công chứng

Bổ nhiệm công chứng viên

Những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Miễn nhiệm công chứng viên

Bổ nhiệm lại công chứng viên

Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên

Nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng

Phòng công chứng

Chuyển đổi, giải thể phòng công chứng

Văn phòng công chứng

Thời hạn công chứng

Địa điểm công chứng

Chữ viết trong văn bản công chứng

Lời chứng của công chứng viên

Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch

Ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng

Việc ghi trang, tờ trong văn bản công chứng

Sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng

Người có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Nhận lưu giữ di chúc

Phí công chứng

Thù lao công chứng

Chi phí khác

TTHC

Thành lập phòng công chứng

Thành lập và đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng

Thay đổi thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng 

Đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Công chứng hợp đồng ủy quyền

Công chứng di chúc

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Công chứng văn bản khai nhận di sản

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Nhận lưu giữ di chúc

Công chứng bản dịch

MẪU BIỂU

Hợp đồng thế chấp bất động sản

Hợp đồng ủy quyền

Di chúc

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Văn bản khai nhận di sản

Văn bản từ chối nhận di sản

DỊCH VỤ

Hợp đồng thế chấp bất động sản

Hợp đồng ủy quyền

Di chúc

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Văn bản khai nhận di sản

Văn bản từ chối nhận di sản

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/03/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

LIÊN QUAN

Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn