LUẬT

THƯƠNG MẠI

Số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005

HỎI ĐÁP

Thương nhân

Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân

Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thương mại

Hiệp hội thương mại

Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên

Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng

Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Quyền của Văn phòng đại diện

Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện

Nghĩa vụ của Chi nhánh

Quyền của Chi nhánh

TTHC

Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Chấm dứt hoạt động tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Mua bán hàng hoá quốc tế

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá

Chuyển khẩu hàng hoá

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và quy tắc xuất xứ hàng hóa

Nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

MẪU BIỂU

Hợp đồng mua bán hàng hoá

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ khuyến mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Hợp đồng đại diện cho thương nhân

Hợp đồng uỷ thác

Hợp đồng đại lý

Hợp đồng gia công

Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá

Hợp đồng dịch vụ quá cảnh

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

DỊCH VỤ

Giấy phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Chấm dứt hoạt động tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài

Hợp đồng thương mại

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005

Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa

Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

LIÊN QUAN

Thành lập công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn