Hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, theo quy định của Luật doanh nghiệp thì các công ty thực hiện giải thể cần phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan quản lý thuế, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về hồ sơ quyết toán thuế khi thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng ?

Chào bạn!

Tùy thuộc vào nội dung thông tin đăng ký thuế của công ty, để từ đó có cơ sở xem xét, thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế đối với từng loại thuế, như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và loại thuế khác (nếu có). Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện giải thể (Điểm e khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013).

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo thông tư này.

Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện giải thể.

Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014)

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này (Tiết b.2 điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014)

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động (Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015) 

Cơ sở pháp lý:

Điều 201, 202 và Điều 204 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Khoản 1 Điều 54 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013;

Điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 4 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013;

Khoản 2, 3, 8 Điều 16; Điều 19 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014;

Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015.

Tư vấn pháp lý liên quan:

Thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dms@luatsudms.com.vn 


Hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư ĐỖ MINH SƠN 

LIÊN QUAN

Khai lệ phí môn bài cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở đâu ?

Khai lệ phí môn bài cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở đâu ?

01 Apr, 2022// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh ?

Khai thuế, nộp thuế GTGT cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

Khai thuế, nộp thuế GTGT cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

01 Apr, 2022// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc tại cơ quan thuế nào ?

Khai thuế TNCN cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

Khai thuế TNCN cho chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

01 Apr, 2022// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Công ty có thể thực hiện việc khai thuế TNCN cho người lao động làm việc tại chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc là cơ sở sản xuất khai, nộp và quyết toán thuế TNDN ?

Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc là cơ sở sản xuất khai, nộp và quyết toán thuế TNDN ?

01 Apr, 2022// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Công ty có thể thực hiện việc khai, nộp và quyết toán thuế TNDN cho Chi nhánh, đơn vị phụ thuộc ?

Các bên có quan hệ liên kết ?

Các bên có quan hệ liên kết ?

30 Mar, 2022// Nhóm: Luật Quản lý thuế

Các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch mua, bán chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp ?