Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ?

03 Jun, 2022// Nhóm: LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thành lập chi nhánh hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?


Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới ?

03 Jun, 2022// Nhóm: LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam ?


Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động kiểm toán tại Việt Nam ?

02 Jun, 2022// Nhóm: LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, để thành lập doanh nghiệp kiểm toán ?


Kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

12 Mar, 2018// Nhóm: LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam