Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

14 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ?


Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân xã

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân phường

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân huyện

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Uỷ ban nhân dân quận

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Văn phòng công chứng

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Chứng thực chữ ký trong Giấy uỷ quyền tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài

13 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Chứng thực chữ ký của người Úc tại Việt Nam

08 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực hoặc chứng kiến chữ ký của người Úc trực tiếp ký vào văn bản tuyên thệ, cam đoan, xác nhận hoặc biểu mẫu khác?


Chứng thực chữ ký của người Anh tại Việt Nam

08 Jun, 2024// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực hoặc chứng kiến chữ ký của người Anh trực tiếp ký vào văn bản tuyên thệ, cam đoan, xác nhận hoặc biểu mẫu khác?


Chứng thực chữ ký trên giấy tờ bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

04 Apr, 2023// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Văn bản bằng tiếng nước ngoài có thể được chứng thực chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ?


Chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng nước ngoài

04 Apr, 2023// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Không được phép chứng thực đối với văn bản bằng tiếng nước ngoài có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội ?


Dịch thuật và chứng thực tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Dịch thuật và chứng thực chữ ký người dịch các văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam


Văn bản chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

22 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có phải thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự ?


Dịch thuật, công chứng và chứng thực chữ ký người dịch

22 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Có được dịch văn bản bị bị hư hỏng, cũ nát không xác định được nội dung để chứng thực chữ ký người dịch ?


Phiên dịch hợp đồng, giao địch bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

22 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Chứng thực hợp đồng, giao dịch bằng tiếng Việt cho người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt ?


Chứng thực bản sao văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chứng thực đối với văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp


Giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, có thể chứng thực được không ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ có được dùng làm cơ sở chứng thực bản sao ?


Văn bản của nước ngoài chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Giấy tờ, văn bản của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự trước khi thực hiện chứng thực tại Việt Nam