Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý xây dựng cấp giấy phép


Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm lập văn phòng điều hành


Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Công ty xây dựng ở nước ngoài cần phải có các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?


Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

27 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Nhà thầu nước ngoài cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?


Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?


Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam

18 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam


Một số mẫu hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

21 May, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn soạn thảo một số mẫu hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam


Nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

18 May, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn soạn thảo nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam


Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

17 May, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Hợp đồng xây dựng được phân loại theo tính chất, nội dung công việc thực hiện và giá hợp đồng áp dụng


Thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

17 May, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn về thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam


Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam


Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

12 Apr, 2018// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu xây dựng nước ngoài tại Việt Nam