Trung tâm ngoại ngữ có thuộc trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hoá ?

06 Feb, 2024// Nhóm: LUẬT GIÁO DỤC

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa ?


Thuế thu nhập doanh nghiệp của trung tâm ngoại ngữ ?

05 Feb, 2024// Nhóm: LUẬT GIÁO DỤC

Trung tâm ngoại ngữ có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ?


Thuế giá trị gia tăng của trung tâm ngoại ngữ ?

05 Feb, 2024// Nhóm: LUẬT GIÁO DỤC

Hoạt động dạy học của trung tâm ngoại ngữ có phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) không ?


Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng, Việt Nam

03 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT GIÁO DỤC

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng, Việt Nam


Cấp phép hoạt động giáo dục

28 Mar, 2018// Nhóm: LUẬT GIÁO DỤC

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục


Tiêu chuẩn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ

20 Mar, 2018// Nhóm: LUẬT GIÁO DỤC

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý về tiêu chuẩn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ


Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng

12 Jul, 2017// Nhóm: LUẬT GIÁO DỤC

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng, Việt Nam