Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

06 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Công ty vốn FDI có được sở hữu nhà ở, thông qua hình thức mua căn hộ chung cư tại Việt Nam ?


Điều kiện để doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

06 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Công ty có vốn FDI cần phải có giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?


Thời hạn sở hữu nhà ở của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam ?

06 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam với thời hạn là bao nhiêu năm ?


Khu vực được sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

06 Apr, 2022// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được sở hữu nhà ở là căn hộ chung cư tại Việt Nam ?


Một số mẫu hợp đồng về nhà ở tại Việt Nam

09 May, 2020// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Dịch vụ tư vấn soạn thảo một số hợp đồng về nhà ở tại Đà Nẵng, Việt Nam


Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam


Người nước ngoài có thể mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam


Doanh nghiệp FDI có thể mua, sở hữu nhà tại Việt Nam ?

20 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho tổ chức nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam


Khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải lưu ý ?

20 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho người nước ngoài mua căn hộ chung cư tại Việt Nam


Sở hữu nhà ở tại Việt Nam ?

18 May, 2016// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý sở hữu nhà ở tại Việt Nam


Quy định chung về phát triển nhà ở tại Việt Nam ?

18 May, 2016// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014


Phát triển nhà ở thương mại theo dự án tại Việt Nam ?

18 May, 2016// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam


Phát triển nhà ở công vụ tại Việt Nam ?

18 May, 2016// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Chính phủ quy định chi tiết việc đầu tư xây dựng, mua hoặc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ


Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư ?

18 May, 2016// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Nhà ở để phục vụ tái định cư phải có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội


Phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại Việt Nam ?

18 May, 2016// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở hiện có phải kết hợp với việc giữ gìn, bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống


Chính sách về nhà ở xã hội tại Việt Nam ?

18 May, 2016// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Dịch vụ tư vấn Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014


Chính sách phát triển và quản lý nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, bán ?

18 May, 2016// Nhóm: LUẬT NHÀ Ở

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014