Đăng ký biến động đất đai

06 Apr, 2021// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà có thay đổi


Hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thủ tục sử dụng đất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn Luật Đất đai cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Sử dụng từng loại đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn pháp lý thủ tục sử dụng đất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Doanh nghiệp FDI sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam ?

24 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thủ tục cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam ?


Công trình đường dây điện cao thế 110 KV đi qua vườn nhà ?

20 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không


Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất ?

02 Mar, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thủ tục góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng, Việt Nam


Làm thế nào để kiểm tra sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ nhà đất ở trước khi mua ?

17 Dec, 2018// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn pháp lý thủ tục kiểm tra sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ trước khi mua nhà đất ở tại Đà Nẵng, Việt Nam


Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng ?

16 May, 2018// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất


Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ?

10 May, 2018// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính ?

07 Jan, 2017// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng, Việt Nam


Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất ?

15 Dec, 2016// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thủ tục đối với các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng, Việt Nam


Giải quyết tranh chấp đất đai ?

05 Jul, 2016// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn hòa giải tranh chấp đất đai và thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại Đà Nẵng, Việt Nam.


Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ?

05 Jul, 2016// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Đà Nẵng, Việt Nam ?


Phân loại đất tại Việt Nam ?

17 May, 2016// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý theo Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013


Những hành vi bị nghiêm cấm đối với đất đai tại Việt Nam ?

17 May, 2016// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục pháp lý theo Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013


Nội dung quản lý nhà nước về đất đai tại Việt Nam ?

17 May, 2016// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn pháp lý thủ tục hành chính theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013


Địa giới hành chính tại Việt Nam ?

17 May, 2016// Nhóm: LUẬT ĐẤT ĐAI

Dịch vụ tư vấn pháp lý Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013