Hiến pháp ngày 28/11/2013 

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18/6/2009 

Luật Giáo dục số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015

Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014

Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014

Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017

Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 

Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 

Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/06/2013 

Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2016/QH11 ngày 29/11/2006  

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009

Luật Giao thông vận tải đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 

Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 

Luật Cán bộ công chức số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 

Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 

Luật Hoà giải cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/06/2013 

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 16/12/2018

Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017

Luật Quốc tịch Việt Nam số 05/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014 

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/06/2010

Luật cư trú số 03/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 09/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008 

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015 

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014 

Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015  

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015 

Văn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự số 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25/11/2015 

Bộ Luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17/06/2009

Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/06/2018